REGULAMIN Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

REGULAMIN

Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sieradzki Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zwane dalej SUTW) powołany uchwałą
nr XVII/116/08 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w prawie założenia
Sieradzkiego      Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sieradzu oraz uchwałą nr XXI/152/2016
Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie włączenia Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, działa w
strukturze organizacyjnej Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul.
Leszka Czarnego 2
2. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci SUTW.3. Samorząd Studentów SUTW
działa na rzecz dobrowolnie zrzeszonych w nim osób.

§ 2

1. Terenem działania Samorządu Studentów SUTW jest CEZ w Sieradzu.
2. Poza tym terenem Samorząd Studentów SUTW może występować jedynie
za pośrednictwem Rady Samorządu Studentów SUTW, z upoważnienia Dyrektora
CEZ w Sieradzu.

II. CELE I ZADANIA SUTW

§ 3

Celem działalności SUTW jest:
a) aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
b) włączenie osób powyżej 50 roku życia, bez względu na ich wykształcenie i zawód,
do systemu kształcenia ustawicznego, poprzez stymulowanie rozwoju osobowego
oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

c) rozwijanie i wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury i sztuki, rehabilitacji osób
starszych oraz działalności charytatywnej, ekologicznej, krajoznawczo-turystycznej,
d) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) wspieranie idei wolontariatu,
f) wspieranie różnych działań zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
g) rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi społecznościami i społeczeństwami,
h) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
i) umożliwienie i ułatwienie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i
technologii,
j) upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

§ 4

Cele, o których mowa w § 3, SUTW realizuje przez:
a) współorganizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, kursów,
konferencji, szkoleń, plenerów, zebrań dyskusyjnych i kół zainteresowań,
b) spotkania z ludźmi nauki, kultury, sztuki, kościoła, sportu, polityki, gospodarki i mediów,
działającymi w środowisku sieradzkim, regionie, kraju i na świecie,
c) naukę języków obcych,
d) zajęcia informatyczne,
e) działalność w zespołach, klubach, kołach i grupach zainteresowań, udział w warsztatach
i plenerach, prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny kultury, sztuki, oświaty,
sportu i rekreacji, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniem i pasją studentów,
f) aktywną działalność kulturalną, turystyczno-krajoznawczą oraz z zakresu kultury fizycznej
i rehabilitacji zdrowotnej,
g) prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej oraz współpraca
z mediami
h) współpracę z Samorządami Studentów innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, różnego
rodzaju organizacjami społecznymi, samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi
podmiotami, których cele są zgodne z celami Samorządu Studentów SUTW,
i) finansowanie inicjatyw studentów w zakresie edukacji, kultury i sztuki, rehabilitacji osób
starszych oraz działalności charytatywnej, ekologicznej, krajoznawczo-turystycznej,
j) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów SUTW.

III. STRUKTURA I ORGANY SUTW

§ 5

1. SUTW działa poprzez swoje organy.
2. Organami SUTW są:
a) Ogólne Zebranie Studentów SUTW,
b) Rada Samorządu Studentów SUTW,
c) Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW.
3. Organy SUTW ściśle współpracują z organami CEZ. Uchwały, postanowienia, decyzje
i wnioski organów SUTW mogą być realizowane jeżeli Dyrektor CEZ lub Z-ca dyrektora
CKU nie wnoszą uwag.
4. Studenci uczestniczący w zajęciach poszczególnych sekcji, kursów, grup, itp., mogą
wybierać spośród osób tworzących te grupy Starostę sekcji, kursu, grupy prowadzonych zajęć
lub grupy zainteresowań
5. Starości grup mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu Studentów SUTW
z głosem doradczym.
6. Grupa zajęciowa nie może liczyć mniej niż 10 osób, w przypadku mniejszej liczby uchwały
podejmuje Rada Samorządu Słuchaczy po konsultacji z uczestnikami grupy.

§ 6

1. Ogólne Zebranie Studentów SUTW jest najwyższą władzą SUTW.
2. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Studentów należy:
a) wybieranie składu organów wybieralnych SUTW,
b) przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Rady
Samorządu Studentów SUTW i Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW,
c) udzielanie Radzie Samorządu Studentów SUTW absolutorium na wniosek
Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW,
d) odwoływanie osób ze składu Rady Samorządu Studentów SUTW i Komisji
Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW.
3. Ogólne Zebranie Studentów SUTW jest zwoływane przez Radę Samorządu
Studentów SUTW lub na wniosek, co najmniej 25% studentów.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku oraz możliwości odbycia w drugim
terminie Ogólnego Zebrania Studentów SUTW  wszystkich studentów powiadamia Rada
Samorządu Studentów SUTW, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania

przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej SUTW i za
pośrednictwem SMS.
5. Ogólne Zebranie Studentów wybiera Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania,
wyznacza protokolanta Zebrania, Komisję Uchwał i Wniosków, Komisję Mandatową,
Komisję Wyborczą oraz zatwierdza porządek obrad.
6. Przewodniczący zebrania na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność
posiedzenia.
7. Zebranie może odbywać się w dwóch terminach. Jeśli nie ma wymaganego kworum
w pierwszym terminie, drugi termin można rozpocząć po upływie 30 minut.
8. W skład Prezydium Zebrania oraz na Przewodniczącego Zebrania nie mogą być
wybierani członkowie Rady Samorządu Studentów i Komisji Rewizyjnej Samorządu
Studentów oraz kandydaci do tych organów.
9. Uchwały Ogólnego Zebrania Studentów zapadają zwykłą większością głosów,
osób obecnych na zebraniu. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje
głos Przewodniczącego Zebrania.

§ 7

1. Rada Samorządu Studentów SUTW jest organem wykonawczym i
opiniodawczym SUTW, ściśle współpracującym z Dyrektorem CEZ w Sieradzu.
2. Skład Rady Samorządu Studentów liczy dziewięć osób wybranych na 4 –letnią
kadencję, pochodzących z wyborów Ogólnego Zebrania Studentów SUTW.
3. Rada Samorządu Studentów SUTW wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
oraz
dwóch Zastępców przewodniczącego, którzy stanowią zarząd Rady
Samorządu Studentów SUTW. Pozostałe osoby w Radzie Samorządu Studentów są jej
członkami.
4. Zarząd Rady Samorządu Studentów reprezentuje SUTW wobec organów
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz na zewnątrz, w zakresie udzielonych
zarządowi upoważnień przez Dyrektora CEZ.
5. Rada Samorządu Studentów SUTW, w ramach środków własnych ma prawo
delegować swoich przedstawicieli na zjazdy, sympozja, szkolenia sprzyjające
realizacji jego podstawowych zadań i celów.
6. Do kompetencji Rady Samorządu Studentów SUTW w szczególności należy:

a) podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów i inicjatyw studentów
oraz starostów grup zainteresowań SUTW,
b) realizacja planów pracy, planów finansowych oraz uchwał Ogólnego
Zebrania Studentów SUTW,
c) opracowanie rocznego planu działalności SUTW,
d) inspirowanie nowych kierunków i obszarów działania SUTW,
e) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wśród
studentów SUTW,
f) pełnienie raz w miesiącu dyżurów dla rozwiązywania bieżących problemów
słuchaczy,
g) prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami i w zakresie ustalonymi
przez Dyrektora CEZ,
h) przyjmowanie skarg i wniosków oraz rozstrzyganie sporów studentów w zakresie
dotyczącym działalności SUTW,
i) ustalanie, w drodze uchwały, wysokości odpłatności wnoszonej przez studentów
na Fundusz Samorządu Studentów SUTW, w tym:
– semestralnych składek członkowskich,
– opłaty manipulacyjnej wnoszonej przez nowo przyjętych studentów,
– miesięcznych opłat wnoszonych przez wszystkich studentów,
– innych dochodów,
j) w trudnych sytuacjach losowych studenta na pisemny udokumentowany wniosek
studenta lub na pisemny wniosek Starosty grupy zainteresowań, Rada Samorządu
Studentów SUTW może udzielić studentowi ulgi lub też zwolnić studenta z
semestralnych składek członkowskich oraz składek miesięcznych, na okres nie
dłuższy niż okres jednego semestru,
k) w drodze uchwały RSS może zwolnić z opłaty semestralnej słuchaczy
wykonujących zadania na rzecz SUTW,
l) gospodarowanie Funduszem Samorządu Studentów SUTW,
ł) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Samorządu
Studentów SUTW.
7. Rada Samorządu Studentów SUTW zbiera się systematycznie raz w miesiącu
oraz w razie potrzeby
8. Zebrania Rada Samorządu Studentów SUTW zwołuje i prowadzi Przewodniczący
Rady lub jego Zastępcy. Zebrania są protokołowane
9. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności Przewodniczącego lub

Zastępcy Przewodniczącego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
50% składu Rady Samorządu Studentów SUTW.
10. Uchwały Rady Samorządu Studentów SUTW, decyzje, postanowienia, plany
działalności, w tym plany finansowania realizowanych zadań SUTW ze środków
Funduszu Samorządu Studentów są ważne po zatwierdzeniu przez Z-cę dyrektora ds.
CKU.
11. Uchwały Rady Samorządu Studentów SUTW podpisują dwaj członkowie zarządu
Rady Samorządu Studentów SUTW.
12. Zebranie Rady Samorządu Studentów SUTW może być zwołane również na
wniosek przynajmniej 50 % jej członków.
13. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów SUTW może zapraszać na zebrania
Rady także osoby spoza SUTW.
14. Rada Samorządu Studentów SUTW i osoby uczestniczące w jej obradach,
są zobowiązani do zachowania poufności spraw poruszanych na zebraniach Rady,
które mogą naruszać dobro i interes studentów oraz osób i instytucji współpracujących
z SUTW.
15. Rada Samorządu Studentów SUTW może zapraszać do współpracy przy
organizowaniu różnych imprez studentów spoza jej składu.
16. Poszczególni członkowie Rady, jak również cała Rada Samorządu Studentów,
może być odwołana w czasie trwania kadencji przez Ogólne Zebranie Studentów
obecnych w liczbie przynajmniej 50% studentów, większością 2/3 głosów, osób
obecnych na zebraniu.
17. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Samorządu Studentów przed
upływem kadencji mniej niż połowy jej składu, uzupełnienie składu Rady Samorządu
Studentów w trakcie kadencji następuje:
a). na mocy uchwały Rady o kooptacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających
podczas najbliższego zebrania ogólnego słuchaczy.
18. O nowym składzie osobowym Rady Samorządu Studentów SUTW, studenci
są powiadamiani niezwłocznie.

§ 8

1. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW jest organem kontrolującym działalność
Rady Samorządu Studentów SUTW. Wybierana jest na 4-letnia kadencję.
2. Skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów liczy trzech przedstawicieli studentów,
pochodzących z wyborów Ogólnego Zebrania Studentów SUTW.
3. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW wybiera ze swojego
grona Przewodniczącego Komisji.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW w szczególności należy:
a) kontrola pracy Rady Samorządu Studentów SUTW, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej, w tym:
– obrotów na r-ku bankowym Funduszu Samorządu Studentów,,
– rejestrów przychodów z odpłatności wnoszonych przez studentów SUTW,
– protokołów, uchwał, decyzji, postanowień, planów działalności Rady Samorządu Studentów
SUTW,
b) przedstawianie Radzie Samorządu Studentów wniosków pokontrolnych,
c) składanie sprawozdań pokontrolnych na Ogólnym Zebraniu Studentów z wnioskiem o
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Samorządu Studentów SUTW,
d) występowanie do Rady Samorządu Studentów SUTW z wnioskiem o zwołanie Ogólnego
Zebrania Studentów SUTW.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
6. W przypadku ustania członkostwa osoby z Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów przed
upływem kadencji, Komisja uzupełnia swój skład o nowego członka w drodze kooptacji
i następnie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.
7. O nowym składzie Komisji Rewizyjnej studenci SUTW są powiadamiani niezwłocznie.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek,
mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu Studentów SUTW z głosem doradczym.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Rady Samorządu
Studentów SUTW.
10. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW zbiera się w zależności od potrzeb
jednak nie rzadziej niż 1 raz w semestrze.
11. Zebrania Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW zwołuje
i prowadzi  Przewodniczący Komisji.
12. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzane są protokoły.

§ 9

1. Kadencja organów wybieralnych Samorządu Studentów SUTW trwa 4 lata.
2. Na wniosek Prezydium Ogólnego Zebrania Studentów, zaakceptowany, przez co
najmniej 50% studentów obecnych na zebraniu, wybory mogą być przeprowadzone w
sposób jawny.
3. Wybory do organów wybieralnych odbywają się na Ogólnym Zebraniu Studentów
pod koniec czteroletniej kadencji tych organów, nie później jednak niż w maju
roku wyborczego przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
4. Przed upływem kadencji, w trybie pilnym, w celu przeprowadzenia nowych
wyborów lub wyborów uzupełniających, na pisemny wniosek, co najmniej 25 % stanu
studentów może zostać zwołane Ogólne Zebranie Studentów SUTW.
5. Studenci kandydują do wybieralnego organu, a nie na poszczególne stanowiska
funkcyjne w tym organie. O wewnętrznym podziale stanowisk decydują studenci
wybrani do danego organu.
6. Zgłoszenia kandydatów do wybieralnych organów, bez ograniczenia liczby
kandydatów, spośród wszystkich studentów SUTW, przyjmuje się w siedzibie
Samorządu Studentów, w okresie 14 dni przed planowanym terminem Ogólnego
Zebrania Studentów SUTW.
7. Wpisanie kandydata na listę kandydatów uwarunkowane jest złożeniem przez
kandydata pisemnej zgody na kandydowanie do danego organu.
8. Dopuszcza się, aby w uzasadnionym przypadku, przyjęta wcześniej kandydatura
studenta nieobecnego na Ogólnym Zebraniu Studentów SUTW, brała udział w
wyborach.
9. Po upływie kadencji organów wybieralnych Samorządu Studentów SUTW,
nowo wybrane osoby do poszczególnych organów, podejmują w nich działalność
od 1-go października roku wyborczego.
10. Nowo wybrane osoby do poszczególnych organów wybieralnych, wybrane
w trybie pilnym przed upływem kadencji lub wyborów uzupełniających, podejmują
w nich działalność bezpośrednio po wyborach.

IV. STUDENCI SUTW – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Słuchaczem SUTW może zostać każda osoba, która ukończyła 50 rok życia, bez
względu na poziom wykształcenia i zawód, pragnące aktywnie uczestniczyć
w różnych formach działalności SUTW; złoży pisemną deklarację o przystąpieniu
do grona jego słuchaczy oraz uiści należne opłaty w ustalonym terminie.
2. Wszyscy słuchacze SUTW, na zasadzie dobrowolności, tworzą Samorząd Słuchaczy
SUTW.
3. Samorząd Słuchaczy wybiera ze swego grona Radę Samorządu Słuchaczy SUTW oraz
Komisję Rewizyjną Samorządu Słuchaczy SUTW.

§ 11

1. Osoba po przyjęciu i wpisaniu na listę słuchaczy upoważniona jest do:
a) przebywania na terenie siedziby
b) uczestnictwa w zajęciach SUTW,
c) korzystania ze zbiorów biblioteki Centrum Edukacji Zawodowej,
d) uczestnictwa w zebraniach słuchaczy SUTW.

§ 12

1. Słuchacze SUTW mają prawo do:
a) współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-
turystycznej, klubowej i zespołowej, zgodnie z celami SUTW,
b) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach,
kursach, kołach, ćwiczeniach, warsztatach, plenerach i wszelkich imprezach
organizowanych dla słuchaczy,
c) korzystania z pomieszczeń i urządzeń w granicach wynikających z realizacji
programu zajęć,
d) zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością
SUTW  i jego organów.
2. Słuchaczom SUTW przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów
Samorządu Słuchaczy SUTW.
3. Słuchaczom SUTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów
o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w Regulaminie SUTW.
4. Słuchacze otrzymują indeks SUTW.

§ 13

1. Słuchacze SUTW są zobowiązani do:
a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów SUTW,
b) przestrzegania postanowień Regulaminu SUTW,
c) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego oraz wzajemnej
życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
d) terminowego wnoszenie wymaganych opłat,
e) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa,
f) promowania SUTW.
2. Słuchacze są zobowiązani do pomocy w pracach Rady Samorządu Słuchaczy SUTW.

§ 14

1. Utrata prawa Słuchacza SUTW następuje wskutek:
a) złożenia dobrowolnej, pisemnej rezygnacji – wystąpienia z SUTW,
b) skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego
współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego
w autorytet lub dobre imię SUTW i CEZ,
c) niewniesienia w określonym terminie wymaganych opłat tj.
– do 1 grudnia za semestr I
– do 1 kwietnia za semestr II
d) skazania słuchacza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
2. O skreśleniu z listy słuchaczy, na uzasadniony wniosek Rady Samorządu Słuchaczy
SUTW, decyduje dyrektor CEZ.
3. Decyzja dyrektora CEZ jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 15

1. Najwyższą godnością nadawaną przez SUTW jest tytuł Słuchacza Honorowego.
2. Tytuł Słuchacza Honorowego jest nadawany osobom w dowód uznania ich
znaczących osiągnięć lub zasług w różnych dziedzinach życia społecznego oraz tym
osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju SUTW, przysporzyły
mu dobrego imienia albo też w inny sposób zasłużyły się.
3. Kandydaci do tej godności powinni wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem
i postawą moralną.
4. Tytuł Słuchacza Honorowego nadaje zarząd Rady Samorządu Słuchaczy.
5. Słuchacz Honorowy otrzymuje oznakę SUTW, a jego zasługi zostają
udokumentowane dyplomem oraz opisane w kronice SUTW.
V. FINANSE SAMORZĄDU STUDENTÓW SUTW

§ 16

1. Samorząd Studentów SUTW ma prawo posiadać własne środki finansowe
pochodzące e szczególności ze składek swoich członków.
2. Wysokość składki na kolejny rok akademicki określa uchwała rady samorządu
Studentów SUTW.
3. Przychody finansowe Funduszu Samorządu Studentów SUTW stanowią opłaty
wnoszone przez studentów, zgodnie z § 7 ust. 6 i niniejszego regulaminu, z
następujących tytułów:
– semestralnych składek członkowskich,
– opłaty manipulacyjnej wnoszonej przez nowoprzyjętych studentów,
– miesięcznych opłat.
4. Przychody finansowe Funduszu Samorządu Studentów SUTW mogą pochodzić
również z innych źródeł, w tym darowizn wnoszonych na rzecz Samorządu
Studentów.
5. Nadzór nad Funduszem Samorządu Studentów SUTW sprawuje Z-ca dyrektora ds.
CKU.
6. Dysponentem Funduszu Samorządu Studentów SUTW jest Rada Samorządu
Studentów, której wolę dotyczącą gospodarowania majątkiem Samorządu Studentów
SUTW potwierdzają podpisem dwaj członkowie Zarządu Rady Samorządu
Studentów.
7. Rada Samorządu Studentów SUTW gospodaruje środkami Funduszu Samorządu
Studentów SUTW na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego do
realizacji przez Z-cę dyrektora ds. CKU.

8. Projekt planu finansowego opracowuje Rada Samorządu Studentów SUTW w oparciu
o roczny plan działalności SUTW, składane pisemne wnioski o finansowanie
podejmowanych inicjatyw przez Zarząd i członków Rady samorządu Studentów ,
Starostów grup zainteresowań oraz Studentów.
9. Projekt planu finansowego oraz wprowadzone w ciągu roku do niego zmiany, po
zatwierdzeniu przez Z-cę dyrektora CKU, stanowi podstawę finansowania ze środków
Funduszu Samorządu Studentów SUTW, poszczególnych celów i kierunków
działalności SUTW.
10. Roczny plan finansowy Samorządu Studentów SUTW oraz zmiany do planu
finansowego w szczególności zawierają dane dotyczące:
– stanu środków Funduszu na początek roku akademickiego,
– prognozowanej wysokości przychodów,
– planowane cele i kierunki wydatkowania środków Funduszu,
– rezerwy,
– stanu środków na koniec roku.
11. Rada Samorządu Studentów SUTW nie może zaciągać zobowiązań powyżej
zgromadzonych środków na rachunku bankowym Funduszu Samorządu Studentów
SUTW.
12. Ewidencja i rozliczanie środków finansowych z tytułu przychodów i wydatków
Samorządu Studentów prowadzona jest przez administrację CEZ zgodnie z:
– ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2016 poz. 1047)
– ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 poz 1870)
– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z
2013 poz. 289 z późń. zm.).
13. Środki finansowe, o których mowa w pkt 1 gromadzone są na rachunku bankowym.
14. Środki finansowe Funduszu Samorządu Studentów SUTW przeznaczane są na
pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją działań zgodnych z celami
i zadaniami Samorządu Studentów SUTW.
15. Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe, wyposażenie, zbiory biblioteczne
zakupione ze środków finansowych Samorządu Studentów są przekazywane
i ewidencjonowane w księgach inwentarzowych CEZ.

16. Prawidłowość gospodarki finansami Samorządu Studentów SUTW kontroluje
Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów.
17. Kontrola gospodarki finansami przeprowadzana jest w każdym roku akademickim.
18. Doraźna kontrola finansów przeprowadzana jest na wniosek Ogólnego Zebrania
Studentów SUTW

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Wszystkie sprawy związane z tokiem zajęć i funkcjonowaniem SUTW, zgłaszane
przez Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów, Starostów poszczególnych grup
zainteresowań a także Studentów, rozstrzyga Z-a dyrektora ds. CKU.
2. W sprawach kontrowersyjnych lub rozstrzygniętych nie po myśli rady Samorządu
Studentów, Starostów grup lub Studentów, przedstawione zostają do rozstrzygnięcia
Dyrektorowi CEZ. Decyzje Dyrektora CEZ są ostateczne.

§ 18

1. Rokiem sprawozdawczym i rozliczeniowym jest rok akademicki.
2. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

§ 19

1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonywane na wniosek Rady
Samorządu Studentów SUTW i Ogólnego Zebrania Studentów SUTW.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora CEZ.
Regulamin obowiązuje zgodnie z uchwałą nr 1/ 2022/23 Zebrania Słuchaczy SUTW z dnia
5 października 2022 r.

Zatwierdzam
Dyrektor CEZ