Zapraszamy na wyjazd
do Sanatorium SZACHTAR w Truskawcu na Ukrainie
w terminie 17 maja 2019 r. – 29 maja 2019 r.

Informacje i zapisy przyjmuje pan Zdzisław Cichecki oraz sekretariat SUTW – pokój nr 6.

Osoby wyjeżdżające do Truskawca proszone są
o dokonanie wpłaty w kwocie – 420,00 zł do dnia 30 listopada 2018 r.

ZAPRASZAMY 17 listopada 2018 r. (sobota)

do Teatru Nowego w Łodzi na komedię ŚLUBU NIE BĘDZIE
– koszt 50 zł. (bilet, transport, ubezpieczenie)
– wyjazd godz. 16.30 – plac ZUS
– zapisy i wpłaty do 26-10-2018 r. w sekretariacie – pokój nr 6W

REGULAMIN
Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sieradzki Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zwane dalej SUTW) powołany uchwałą nr XVII/116/08 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie założenia Sieradzkiego      Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sieradzu oraz uchwałą nr XXI/152/2016 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Sieradzu do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, działa w strukturze organizacyjnej Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Leszka Czarnego 2
2. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci SUTW.
3. Samorząd Studentów SUTW działa na rzecz dobrowolnie zrzeszonych w nim osób.

§ 2

1. Terenem działania Samorządu Studentów SUTW jest CKU w Sieradzu.
2. Poza tym terenem Samorząd Studentów SUTW może występować jedynie za pośrednictwem Rady Samorządu Studentów SUTW, z upoważnienia Dyrektora CEZ w Sieradzu.

II. CELE I ZADANIA SUTW

§ 3

Celem działalności SUTW jest:
a) aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
b) włączenie osób powyżej 50 roku życia, bez względu na ich wykształcenie i zawód, do systemu kształcenia ustawicznego, poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
c) rozwijanie i wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury i sztuki, rehabilitacji osób starszych oraz działalności charytatywnej, ekologicznej, krajoznawczo-turystycznej,
d) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) wspieranie idei wolontariatu,
f) wspieranie różnych działań zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
g) rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi społecznościami i społeczeństwami,
h) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
i) umożliwienie i ułatwienie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i technologii,
j) upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

§ 4

Cele, o których mowa w § 3, SUTW realizuje przez:
a) współorganizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, plenerów, zebrań dyskusyjnych i kół zainteresowań,
b) spotkania z ludźmi nauki, kultury, sztuki, kościoła, sportu, polityki, gospodarki i mediów, działającymi w środowisku sieradzkim, regionie, kraju i na świecie,
c) naukę języków obcych,
d) zajęcia informatyczne,
e) działalność w zespołach, klubach, kołach i grupach zainteresowań, udział w warsztatach i plenerach, prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny kultury, sztuki, oświaty, sportu i rekreacji, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniem i pasją studentów,
f) aktywną działalność kulturalną, turystyczno-krajoznawczą oraz z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji zdrowotnej,
g) prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
h) współpracę z Samorządami Studentów innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, różnego rodzaju organizacjami społecznymi, samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami, których cele są zgodne z celami Samorządu Studentów SUTW,
i) finansowanie inicjatyw studentów w zakresie edukacji, kultury i sztuki, rehabilitacji osób starszych oraz działalności charytatywnej, ekologicznej, krajoznawczo-turystycznej,
j) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów SUTW.

III. STRUKTURA I ORGANY SUTW

§ 5

1. SUTW działa poprzez swoje organy.
2. Organami SUTW są:
a) Ogólne Zebranie Studentów SUTW,
b) Rada Samorządu Studentów SUTW,
c) Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW.
3. Organy SUTW ściśle współpracują z organami CEZ i tylko po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora CEZ lub Z-cę dyrektora CKU uchwały, postanowienia, decyzje i wnioski organów SUTW mogą być realizowane.
4. Studenci uczestniczący w zajęciach poszczególnych sekcji, kursów, grup, itp., mogą wybierać spośród osób tworzących te grupy Starostę sekcji, kursów, grupy prowadzonych zajęć lub grupy zainteresowań.
5. Starości grup mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu Studentów SUTW z głosem doradczym.

§ 6

1. Ogólne Zebranie Studentów SUTW jest najwyższą władzą SUTW.
2. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Studentów należy:
a) wybieranie składu organów wybieralnych SUTW,
b) przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Rady Samorządu Studentów SUTW i Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW,
c) udzielanie Radzie Samorządu Studentów SUTW absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW,
d) odwoływanie osób ze składu Rady Samorządu Studentów SUTW i Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW.
3. Ogólne Zebranie Studentów SUTW jest zwoływane przez Radę Samorządu Studentów SUTW lub na wniosek, co najmniej 25% studentów.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Ogólnego Zebrania Studentów SUTW powiadamia wszystkich studentów Rada Samorządu Studentów SUTW, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
5. Ogólne Zebranie Studentów wybiera Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania oraz zatwierdza porządek obrad.
6. W skład Prezydium Zebrania oraz na Przewodniczącego Zebrania nie mogą być wybierani członkowie Rady Samorządu Studentów i Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów oraz kandydaci do tych organów.
7. Uchwały Ogólnego Zebrania Studentów zapadają zwykłą większością głosów, osób obecnych na zebraniu. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

§ 7

1. Rada Samorządu Studentów SUTW jest organem wykonawczym i opiniodawczym SUTW, ściśle współpracującym z Dyrektorem CEZ w Sieradzu.
2. Skład Rady Samorządu Studentów może liczyć od ośmiu do dziesięciu przedstawicieli studentów, pochodzących z wyborów Ogólnego Zebrania Studentów SUTW.
3. Rada Samorządu Studentów SUTW wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz
dwóch Zastępców przewodniczącego, którzy stanowią zarząd Rady Samorządu Studentów SUTW. Pozostałe osoby w Radzie Samorządu Studentów są jej członkami.
4. Zarząd Rady Samorządu Studentów reprezentuje SUTW wobec organów Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz na zewnątrz, w zakresie udzielonych zarządowi upoważnień przez Dyrektora CEZ.
5. Rada Samorządu Studentów SUTW, w ramach środków własnych ma prawo delegować swoich przedstawicieli na zjazdy, sympozja, szkolenia sprzyjające realizacji jego podstawowych zadań i celów.
6. Do kompetencji Rady Samorządu Studentów SUTW w szczególności należy:
a) podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów i inicjatyw studentów oraz starostów grup zainteresowań SUTW,
b) realizacja planów pracy, planów finansowych oraz uchwał Ogólnego Zebrania Studentów SUTW,
c) opracowanie rocznego planu działalności SUTW,
d) inspirowanie nowych kierunków i obszarów działania SUTW,
e) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wśród studentów SUTW,
f) przyjmowanie skarg i wniosków oraz rozstrzyganie sporów studentów w zakresie swoich kompetencji,
g) prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami i w zakresie ustalonymi przez Dyrektora CEZ,
h) ustalanie, w drodze uchwały, wysokości odpłatności wnoszonej przez studentów na Fundusz Samorządu Studentów SUTW, w tym:
– semestralnych składek członkowskich,
– opłaty manipulacyjnej wnoszonej przez nowo przyjętych studentów,
– miesięcznych opłat wnoszonych przez wszystkich studentów w równej wysokości,
– innych dochodów,
j) w trudnych sytuacjach losowych studenta na pisemny wniosek studenta lub na pisemny wniosek Starosty grupy zainteresowań, Rada Samorządu Studentów SUTW może udzielić studentowi ulgi lub też zwolnić studenta z semestralnych składek członkowskich oraz składek miesięcznych, na okres nie dłuższy niż okres jednego semestru,
j) gospodarowanie Funduszem Samorządu Studentów SUTW,
k) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Samorządu Studentów SUTW.
7. Rada Samorządu Studentów SUTW zbiera się w razie potrzeby.
8. Zebrania Rada Samorządu Studentów SUTW zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępcy.
9. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności Przewodniczącego lub Z-cy Przewodniczącego zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 50% składu Rady Samorządu Studentów SUTW.
10. Uchwały Rady Samorządu Studentów SUTW, decyzje, postanowienia, plany działalności, w tym plany finansowania realizowanych zadań SUTW ze środków Funduszu Samorządu Studentów są ważne po zatwierdzeniu przez Z-cę dyrektora CKU.
11. Oświadczenie woli Rady Samorządu Studentów SUTW podpisują dwaj członkowie zarządu Rady Samorządu Studentów SUTW.
12. Zebranie Rady Samorządu Studentów SUTW może być zwołane również na wniosek przynajmniej 50 % jej członków.
13. Przewodniczący Rady Samorządu Studentów SUTW może zapraszać na zebrania Rady także osoby spoza SUTW.
14. Rada Samorządu Studentów SUTW i osoby uczestniczące w jej obradach, są zobowiązani do zachowania poufności spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro i interes studentów oraz osób i instytucji współpracujących z SUTW.
15. Rada Samorządu Studentów SUTW może zapraszać do współpracy przy organizowaniu różnych imprez studentów spoza jej składu.
16. Poszczególni członkowie Rady, jak również cała Rada Samorządu Studentów, może być odwołana w czasie trwania kadencji przez Ogólne Zebranie Studentów obecnych w liczbie przynajmniej 50% studentów, większością 2/3 głosów, osób obecnych na zebraniu.
17. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Samorządu Studentów przed upływem kadencji mniej niż połowy jej składu, uzupełnienie składu Rady Samorządu Studentów w trakcie kadencji następuje:
a). na mocy uchwały Rady,
b). przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
18. O nowym składzie osobowym Rady Samorządu Studentów SUTW, studenci są powiadamiani niezwłocznie.

§ 8

1. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW jest organem kontrolującym działalność Rady Samorządu Studentów SUTW.
2. Skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów może liczyć od trzech do pięciu przedstawicieli studentów, pochodzących z wyborów Ogólnego Zebrania Studentów SUTW.
3. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW w szczególności należy:
a) kontrola pracy Rady Samorządu Studentów SUTW, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym:
– obrotów na r-ku bankowym Funduszu Samorządu Studentów,,
– rejestrów przychodów z odpłatności wnoszonych przez studentów SUTW,
– protokołów, uchwał, decyzji, postanowień, planów działalności Rady Samorządu Studentów SUTW,
b) przedstawianie Radzie Samorządu Studentów wniosków pokontrolnych,
c) składanie sprawozdań pokontrolnych na Ogólnym Zebraniu Studentów z wnioskiem o
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Samorządu Studentów SUTW,
d) występowanie do Rady Samorządu Studentów SUTW z wnioskiem o zwołanie Ogólnego Zebrania Studentów SUTW.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
6. W przypadku ustania członkostwa 1 osoby z Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów przed upływem kadencji, Komisja uzupełnia swój skład o nowego członka w ustalonym trybie wyboru organów SUTW.
7. O nowym składzie Komisji Rewizyjnej studenci SUTW są powiadamiani niezwłocznie.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu Studentów SUTW z głosem doradczym.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Rady Samorządu Studentów SUTW.
10. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów SUTW zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w semestrze.
11. Zebrania Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów SUTW zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
12. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzane są protokoły.

§ 9

1. Kadencja organów wybieralnych Samorządu Studentów SUTW trwa 4 lata.
2. Na wniosek Prezydium Ogólnego Zebrania Studentów, zaakceptowany, przez co najmniej 50% studentów obecnych na zebraniu, wybory mogą być przeprowadzone w sposób jawny.
3. Wybory do organów wybieralnych odbywają się na Ogólnym Zebraniu Studentów pod koniec czteroletniej kadencji tych organów, nie później jednak niż w maju roku wyborczego przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
4. Przed upływem kadencji, w trybie pilnym, w celu przeprowadzenia nowych wyborów lub wyborów uzupełniających, na pisemny wniosek, co najmniej 25 % stanu studentów może zostać zwołane Ogólne Zebranie Studentów SUTW.
5. Studenci kandydują do wybieralnego organu, a nie na poszczególne stanowiska funkcyjne w tym organie. O wewnętrznym podziale stanowisk decydują studenci wybrani do danego organu.
6. Zgłoszenia kandydatów do wybieralnych organów, bez ograniczenia liczby kandydatów, spośród wszystkich studentów SUTW, przyjmuje się w siedzibie Samorządu Studentów, w okresie 14 dni przed planowanym terminem Ogólnego Zebrania Studentów SUTW.
7. Wpisanie kandydata na listę kandydatów uwarunkowane jest złożeniem przez kandydata pisemnej zgody na kandydowanie do danego organu.
8. Dopuszcza się, aby w uzasadnionym przypadku, przyjęta wcześniej kandydatura studenta nieobecnego na Ogólnym Zebraniu Studentów SUTW, brała udział w wyborach.
9. Po upływie kadencji organów wybieralnych Samorządu Studentów SUTW, nowo wybrane osoby do poszczególnych organów, podejmują w nich działalność od 1-go października roku wyborczego.
10. Nowo wybrane osoby do poszczególnych organów wybieralnych, wybrane z trybie pilnym przed upływem kadencji lub wyborów uzupełniających, podejmują w nich działalność bezpośrednio po wyborach.

IV. STUDENCI SUTW, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Słuchaczem SUTW może zostać każda osoba, która ukończyła 50 rok życia, bez względu na poziom wykształcenia i zawód, pragnące aktywnie uczestniczyć w różnych formach działalności SUTW; złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do grona jego słuchaczy oraz uiści należne opłaty w ustalonym terminie.
 2. Wszyscy słuchacze SUTW, na zasadzie dobrowolności, tworzą Samorząd Słuchaczy SUTW.
 3. Samorząd Słuchaczy wybiera ze swego grona Radę Samorządu Słuchaczy SUTW oraz Komisję Rewizyjną Samorządu Słuchaczy SUTW.

§ 11

 1. Osoba po przyjęciu i wpisaniu na listę słuchaczy, otrzymuje indeks słuchacza SUTW.
 2. Indeks Słuchacza SUTW upoważnia do:
  a) przebywania na terenie budynku,
  b) uczestnictwa w zajęciach SUTW,
  c) korzystania ze zbiorów biblioteki Centrum Edukacji Zawodowej,
  d) uczestnictwa w zebraniach słuchaczy SUTW.

§ 12

 1. Słuchacze SUTW mają prawo do:
  a) współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej i zespołowej, zgodnie z celami SUTW,
  b) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach, kursach, kołach, ćwiczeniach, warsztatach, plenerach i wszelkich imprezach organizowanych dla słuchaczy,
  c) korzystania z pomieszczeń i urządzeń w granicach wynikających z realizacji programu zajęć,
  d) zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością SUTW  i jego organów.
 2. Słuchaczom SUTW przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu Słuchaczy SUTW.
 3. Słuchaczom SUTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w Regulaminie SUTW.

§ 13

 1. Słuchacze SUTW są zobowiązani do:
  a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów SUTW,
  b) przestrzegania postanowień Regulaminu SUTW,
  c) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
  d) terminowego wnoszenie wymaganych opłat,
  e) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.
 2. Słuchacze są zobowiązani do pomocy w pracach Rady Samorządu Słuchaczy SUTW.

§ 14

 1. Utrata prawa Słuchacza SUTW następuje wskutek:
  a) złożenia dobrowolnej, pisemnej rezygnacji – wystąpienia z SUTW,
  b) skreślenia z listy słuchaczy z powodu nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet lub dobre imię SUTW i CEZ,
  c) niewniesienia w określonym terminie wymaganych opłat,
  d) skazania słuchacza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
 2. O skreśleniu z listy słuchaczy, na uzasadniony wniosek Rady Samorządu Słuchaczy SUTW, decyduje dyrektor CEZ.
 3. Decyzja dyrektora CEZ jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 15

 1. Najwyższą godnością nadawaną przez SUTW jest tytuł Słuchacza Honorowego.
 2. Tytuł Słuchacza Honorowego jest nadawany osobom w dowód uznania ich znaczących osiągnięć lub zasług w różnych dziedzinach życia społecznego oraz tym osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju SUTW, przysporzyły mu dobrego imienia albo też w inny sposób zasłużyły się.
 3. Kandydaci do tej godności powinni wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną.
 4. Tytuł Słuchacza Honorowego nadaje zarząd  Rady Samorządu Słuchaczy.
 5. Słuchacz Honorowy otrzymuje oznakę SUTW, a jego zasługi zostają udokumentowane dyplomem oraz opisane w kronice SUTW.